STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!
DIER EN PROJECT
Balans 2021

Balans 2021

Info

KvK-nummer 20116310 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Rechtspersoon

RSIN 813623972

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Dier en Project

Statutaire zetel Nispen

Bezoekadres Dennestraat 9, 4709PR Nispen

Telefoonnummer 0165 366630/06 12483461

Internetadres www.dierenproject.nl

E-mailadres info@dierenproject.nl

Eerste inschrijving handelsregister 27-08-2004

Datum akte van oprichting 26-08-2004

Activiteiten SBI-code: 889932 – Brede welzijnsinstellingen

Het welzijn van dieren promoten.

UBN: 6394332


Bestuurders

Naam Adams, Elisabeth Petronella Maria

Geboortedatum en -plaats 14-12-1961, Bergen op Zoom

Datum in functie 26-08-2004

Titel Voorzitster

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Boogerds, Ellis

Geboortedatum en -plaats 23-09-1964, Papendrecht

Datum in functie 26-08-2004

Titel Penningmeesteres

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Es, Eduard Joseph Cornelis Maria

Geboortedatum en -plaats 18-10-1983, Middelburg

Datum in functie 19-02-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Visser, Jan Martinus

Geboortedatum en -plaats 18-01-1958, Weesp

Datum in functie 19-02-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van As, Barbara Maria Johanna

Geboortedatum en -plaats 03-08-1956, Wouw

Datum in functie 02-05-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Doelstelling en publieksvriendelijk beleidsplan:

Daar en waar maar mogelijk is hulp bieden aan dieren die in opperste nood verkeren. Dieren die vanuit het standpunt van professionals nergens anders meer terecht kunnen, worden opgevangen, doorlopen een resocialisatie- en observatietraject en worden indien mogelijk herplaatst. Adoptanten ontvangen een goede, degelijke begeleiding, ondertekenen een contract en het dier in kwestie blijft in eigendom van stichting Dier en Project. De stichting ontvangt geen enkele vergoeding voor voeding, opvang, medische handelingen, parasietenbestrijding en neutralisatiekosten. Met andere woorden, er is geen sprake van eigendomsoverdracht door middel van betaling/vergoeding!

De dieren waren eerder zelden maar sedert 2021 nooit afkomstig uit particuliere huiselijke situaties. Het betreft hier vooral uitgeprocedeerde asieldieren, uitgeproduceerde ouderdieren  en/of dieren die om niet medische redenen of kosten bij dierenartsen ter doding werden aangeboden/achtergelaten. Ongewenst diergedrag ombuigen tot acceptabel gedrag. Voor niet herplaatsbare dieren permanente opvang creëren en vanuit een 100% No Kill beleid, de levenslange verantwoordelijkheid dragen. Handvatten bieden aan welwillende eigenaren die met dier-mens relatieproblemen kampen.

Tevens middels het ons ter beschikking staande netwerk dierenleed onder de aandacht brengen en het ontij voor de dieren in kwestie trachten te keren. Dan kan middels het tekenen van petities, het onderhouden van contacten met de desbetreffende autoriteiten en/of op allerlei andere vreedzame en altijd legale wijze bijdragen aan dierenwelzijn.

Voor wat betreft de buitenlandse dieren bieden wij ook hulp daar en waar we dat op zinvolle en verantwoorde wijze menen te kunnen doen, maar immer in het land van herkomst.

Het werk van Dier en Project bestaat grotendeels uit het opvangen en resocialiseren van getraumatiseerde dieren. Het in woord en daad hulp bieden aan dieren die acute en adequate hulp behoeven. Het middels alle mogelijke netwerken communiceren met hun achterban/dierenvrienden.

Stichting Dier en Project ontvangt geen enkele overheidssteun, noch subsidie. De dieren (en het aantal dieren) die in aanmerking komen voor opvang/hulp van Dier en Project zijn geheel en volledig afhankelijk van donaties en giften afkomstig van donateurs/dierenvrienden die het belang van ons levensreddende werk inzien en ondersteunen. Ook organiseren wij ter geldelijke werving kleine bijeenkomsten en evenementen. Dier en Project ontvangt geen structurele steun van overkoepelende organisaties. 

De ons ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te continueren. Waar mogelijk worden de ons ter beschikking staande faciliteiten uitgebreid en altijd in goede/hygienische staat van onderhoud voorzien. Gezien het belang van onze opvang en het gegeven dat dieren die bij ons verblijven op dat moment niet elders kunnen worden ondergebracht bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve.

Dier en Project wordt volledig gerund door vrijwilligers, 24 per dag en 7 dagen in de week.  Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid van toepassing op de vrijwilligers! Daar waar al sprake is van recht op een vrijwilligersvergoeding wordt de vergoeding, zonder uitzondering, altijd volledig en in zijn geheel aan Dier en Project geschonken/ter beschikking gesteld/gedoneerd.

Nogmaals:

De ons ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te continueren. Waar mogelijk worden de ons ter beschikking staande faciliteiten uitgebreid en in goede/hygienische staat van onderhoud voorzien. Gezien het belang van onze opvang en het gegeven dat dieren die bij ons verblijven op dat moment niet elders kunnen worden ondergebracht bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve van tenminste een kostendekkend saldo ten behoeven van een minmimaal 1 jaar. De daarvoor benodigde reserves bedragen 50.000 euro.

Dier en Project wordt volledig gerund door vrijwilligers, 24 per dag en 7 dagen in de week. Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid van toepassing op de vrijwilligers! 

Toelichting jaaroverzicht

Aanvulling jaarrekening: Els Adams, de oprichtster en voorzitter van stichting Dier en Project/Kattenwoud heeft in overleg met diverse betrokkenen een aantal maatregelen getroffen betreffende garantie tot voortbestaan van de stichting onder de huidige non profit condities. In het belang van de dieren mag men niet voorbij gaan aan de mogelijkheid dat opvolging ooit geeffectueerd dient te worden. Mevrouw Adams is zich ervan bewust dat de wijze waarop zij de stichting leidt en in het verleden op heeft gericht, gestalte heeft gegeven, voor ieder ander onmogelijk is. In beginsel is dit geschied uit eigen middelen immer zonder enige geldelijke beloningsvorm. Tijd, intellectueel eigendom, riant vastgoed en netwerk werden geheel belangeloos ingebracht. Een enorme inbreng waarover een ander niet zomaar beschikt maar wel op voort mag bouwen indien dat ook financieel mogelijk kan worden gemaakt.

De stichting is erfgenaam/begunstigde in geval van overlijden. Het geldelijk tegoed van Dier en Project dekt momenteel de nog resterende hypotheekschuld waarover nu uitsluitend rente wordt afgelost, er rust thans geen aflossingsplicht/procedure op het resterende hypothecaire bedrag. Besloten is om het totaal van die resterende hypothecaire som daarvoor te reserveren. Dat betekent dat voor een beoogde opvolger woonruimte en opvangfaciliteiten kostenloos ter beschikking staan waardoor het mogelijk moet zijn om een minimale basis te verkrijgen uit de (reeds lopende en nieuwe) donaties en giften de stichting inclusief opvang(faciliteiten) voort te zetten. De notarieel bekrachtigde nalatenschap overeenkomst is testamentair vastgelegd.  

Bij eventuele kortstondige of blijvende arbeidsongeschiktheid van mevrouw Adams en/of de heer Visser moet de mogelijkheid bestaan tot het inhuren van periodieke vervangende arbeidskracht(en). Mevrouw Adams heeft aangegeven dat binnen alle overwegingen het stichtingsbelang de prioriteit heeft. Na voltooiing werden ook deze stukken notarieel geverifieerd en opgenomen in het dossier Adams/Dier en Project/Kattenwoud.

anbi-format-650-fondswerv-organisaties-ib1121z2fol

Menu